Danh mục minh chứng 2023 Các nhóm chưa cập nhật ( trừ Nhóm 3 đã cập nhật) năm 2023-2024

Danh mục minh chứng 2023 Các nhóm chưa cập nhật ( trừ Nhóm 3 đã cập nhật) năm 2023-2024

Lượt xem:

Danh mục minh chứng và báo cáo đã gửi đồng thời trên Zalo. Đề nghị các nhóm thu thập và cập nhật minh chứng các năm lên trang web kiểm định: https://kiemdinhdaknong.xbot.com.vn/ và website: c2nguyendu.pgddaksong.edu.vn [...]