Bảo vệ: Sinh hoạt chuyên đề học kì 2 năm học 2023 – 2024

Bảo vệ: Sinh hoạt chuyên đề học kì 2 năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: KH sinh hoạt chuyên đề T8

Bảo vệ: KH sinh hoạt chuyên đề T8

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: Sinh hoạt chuyên đề tổ chức hoạt động STEM (học kì 1)

Bảo vệ: Sinh hoạt chuyên đề tổ chức hoạt động STEM (học kì 1)

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: Sổ Nghị quyết tổ KHTN – CN – TD

Bảo vệ: Sổ Nghị quyết tổ KHTN – CN – TD

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: Kế hoạch hàng tháng năm học 2023-2024

Bảo vệ: Kế hoạch hàng tháng năm học 2023-2024

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: Kế hoạch học kì I năm học 2023-2024

Bảo vệ: Kế hoạch học kì I năm học 2023-2024

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: Kế hoạch giáo dục tổ năm học 2023-2024

Bảo vệ: Kế hoạch giáo dục tổ năm học 2023-2024

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: KẾ HOẠCH TỔ LÝ – HÓA – SINH – THỂ NĂM HỌC 2022 -2023

Bảo vệ: KẾ HOẠCH TỔ LÝ – HÓA – SINH – THỂ NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]