KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN 2023-2024

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN 2023-2024

Lượt xem:

[...]
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU NGHIỆM KỲ 2023-2028

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU NGHIỆM KỲ 2023-2028

Lượt xem:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NỘI QUY ĐẠI HỘI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀPHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2023-2028 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA 7 ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH KHÓA 8 [...]
Bảo vệ: KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023

Bảo vệ: KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]