Văn bản khác

Văn bản khác

Lượt xem:

Giấy mời HNCNVC [...]
Báo cáo-Biên bản

Báo cáo-Biên bản

Lượt xem:

Biên bản họp xét tập sự [...]
Tờ trình

Tờ trình

Lượt xem:

Tờ trình xin phê duyệt tài trợ viên trợ. [...]
Quyết định

Quyết định

Lượt xem:

Quyết định tham gia hội thao trường LTK; QĐ kiện toàn nhân sự phụ trách KĐCL; QĐ ban hành quy chế văn hóa nơi công sở; [...]