Hồ sơ phổ cập xã Thuận Hạnh 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Hồ sơ phổ cập xã Thuận Hạnh 2022
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 08/07/2023
Lượt xem 348
Lượt tải 5
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Danh mục hồ sơ PCGD-XMC năm 2022

Loại 1. Tập văn bản chỉ đạo (gồm tập văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện, xã)

1.1: Trung ương c

1.2: Tỉnh c

1.3: Huyện c

1.4: Xã c 

Loại 2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn (đóng thành quyển, xếp theo thứ tự từ trên xuống)

2.1. Tờ trình đề nghị huyện, xã kiểm tra.

2.1.1: Tờ trình đề nghị huyện kiểm tra. c

2.1.2: Tờ trình đề nghị xã kiểm tra. c

2.2. Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD, XMC.

2.2.1: Báo cáo quá trình thực hiện c

2.2.2: Kết quả PCGD, XMC.c

2.3. Các biểu thống kê: xếp theo thứ tự từ trên xuống MN, TH, THCS, XMC.

2.3.1: MN c

2.3.2: TH c

2.3.3: THCS c

2.3.4: XMC c

2.4. Quyết định thành lập BCĐ hoặc kiện toàn BCĐ PCGD, XMC + Danh sách đoàn tự kiểm tra (của xã) + Biên bản tự kiểm tra PCGD, XMC (của xã).

2.4.1: Quyết định thành lập BCĐ hoặc kiện toàn BCĐ PCGD, XMC c

2.4.2: QD ktra +Danh sách đoàn tự kiểm tra (của xã) c

2.4.3: Biên bản tự kiểm tra PCGD, XMC (của xã) c

Loại 3. Các loại hồ sơ khác (dùng để minh chứng hoặc lưu)

1.Phiếu điều tra PCGD, XMC. x

2.Sổ theo dõi PCGD, XMC. xc

https://drive.google.com/drive/folders/1vOnuuxMaoSLXRpK8ZhWshJ94VpjT2t2s?usp=sharing

3. Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phố cấp giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ). x

4.Số đăng bộ xc

https://drive.google.com/drive/folders/1vOnuuxMaoSLXRpK8ZhWshJ94VpjT2t2s?usp=sharing

5.Sổ gọi tên, ghi điểm hoặc danh sách học sinh theo lớp học tại trường, lớp huy động PCGD, XMC

6.Danh sách chuyển đi, chuyển đến (có xác nhận của công an). x

7.Danh sách học sinh khuyết tật (có xác nhận của y tế (không có).

8.Kế hoạch PCGD, XMC… c

9.Quyết định thành lập đoàn kiểm tra + Danh sách đoàn kiểm tra + Biên bản kiểm tra PCGD, XMC của huyện đối với xã. 

10.Quyết định công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC (nếu có). c

https://drive.google.com/drive/folders/1FFOFn60DDh3Lvgak0UMjJD-mifeuuR9v?usp=sharing