KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN HỌC 6, NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:


Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/UE2D27CY

Cú pháp đăng nhập: 6A1_Họ tên, ví dụ: 6A1_Trần Học Lực.