Kiểm tra cuối kỳ 2 Tin học 7, năm học 2023-2024

Lượt xem:


Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/WE24AJSC

Cú pháp đăng nhập: 7A1_Họ tên, ví dụ: 7A1_Trần Học Lực.