Bảo vệ: SỔ GHI BIÊN BẢN CÁC BUỔI SINH HOẠT TỔ

Bảo vệ: SỔ GHI BIÊN BẢN CÁC BUỔI SINH HOẠT TỔ

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Thiết bị dạy học số môn Tin học lớp 6,7_GV Vũ Văn Thiêm

Thiết bị dạy học số môn Tin học lớp 6,7_GV Vũ Văn Thiêm

Lượt xem:

Video TBDH số: https://drive.google.com/file/d/1-C42ZN4pHHsjLUrhtyiFfRgAqPT6-O8s/view?usp=sharing Tải giải nén: Các hoạt động xử lý thông tin của máy tính và xem file hướng dẫn Chạy file: story trong thư mục đã giải nén để sử dụng thiết bị https://drive.google.com/file/d/1N-Ybiwnuaznc3_rN1Kixc3hLUIirc0he/view?usp=sharing [...]